Historia Szkoły

Według relacji najstarszych mieszkańców Grodziska, początki naszej szkoły sięgają czasów carskich, przed I wojną światową. Wtedy to mieszkaniec Grodziska, Pan Standziak ( imię nieznane) zbierał dzieci i uczył je czytać i pisać (skąd sam umiał, tego nie wiadomo). Nauka języka polskiego była wtedy zakazana, a ,,nauczyciel” miał świadomość czym to grozi.. Aby nie wzbudzać podejrzeń, zabierał dzieci w pole i tam je nauczał. Ktoś go jednak wydał. Uwięziony i skatowany przez Kozaków, zmarł. Po tym zdarzeniu, w mieszkańcach wsi rozbudziła się wola walki o język polski i potrzeba kształcenia się. Nauczyciel, który poniósł męczeńską śmierć za nauczanie języka ojczystego stał się wzorem do naśladowania. Wtedy to rodzice sami zaczęli nauczać własne dzieci, na ile tylko byli w stanie. Później tzn, około 1916 roku zaczęto gromadzić dzieci w większe grupy i nauczać w domach prywatnych. Był to początek prawdziwej szkoły. Zajęcia odbywały się z podziałem na przedmioty. Obok najważniejszego języka polskiego nauczano: matematyki, śpiewu, rysunków i zajęć praktycznych. Były również ćwiczenia cielesne (dzisiejszy w-f). Pomimo trudnych warunków nauczyciele pracowali z ogromnym zapałem i poświęceniem.

Około 1927 roku pojawiła się myśl o budowie szkoły. Było kilka koncepcji co do miejsca. Proponowano np. okolice Gójszcza. Ostatecznie wybrano Grodzisk. Ziemię pod budowę szkoły, niezwykle atrakcyjnie położone wzgórze na rozstaju dróg, podarowała hrabina Weronika Korzbak- Łącka, synowa Henryka Dąbrowskiego, wodza Legionów Polskich we Włoszech. Budowę rozpoczęto w 1928 roku. Pracami kierował pan Walenty Mikita, późniejszy kierownik szkoły do 1939r. Fundusze na budowę w części pochodziły z powiatu mińskiego, pozostałe wpływy to opodatkowanie się mieszkańców Grodziska i okolicznych wsi, proporcjonalnie do ilości ziemi. Dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców w 1930 roku stała piękna jak na tamte czasy, piętrowa szkoła z kopertowym dachem i wysoką wieżyczką, w której umieszczony był wiatromierz. Na poddaszu znajdowało się mieszkanie dla kierownika szkoły. Budynek dzięki swej okazałości i pięknemu położeniu był widoczny z daleka ze wszystkich stron. Trochę przypominał kościół. Do nowej, pięknej szkoły uczęszczały dzieci polskie i żydowskie z Grodziska, Gójszcza, Skrzek, Porzewnicy, Topora, Rudki, Natolina, Choszcz, Skrudy i części Mrozów. Szkoła była również jak na owe czasy dobrze wyposażona. Posiadała własny sztandar, każda sala miała własną bibliotekę. Był też mały sklepik. Jak wynika z relacji najstarszych mieszkańców, szkoła stała się ,,oczkiem w głowie” całego środowiska. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczeństwa, nauczycieli i dzieci, a przede wszystkim jej kierownika pana Mikity otoczenie wokół szkoły szybko zmieniło się w przepiękny ogród, pełen drzew i kwiatów, o który dzieci dbały nawet w wakacje. (Do dziś pozostały piękne i potężne klony, które dają cień latem, a jesienią zachwycają pięknymi barwami. Otoczenie starej szkoły jest w dalszym ciągu ulubionym miejscem zabaw wszystkich dzieci)

Nie dane było jednak, aby mieszkańcy mogli długo cieszyć się swoją piękną szkołą. Nadeszła wojna.

We wrześniu 1939r. na trasie Mrozy – Grodzisk – Skruda toczyły się walki obronne. Wzdłuż torów jeździł pociąg pancerny ,,Piłsudczyk”, który ostrzeliwał wroga. Sądząc, że w szkole może mieścić się sztab niemiecki ( mieszkańcy nie pamiętają czy byli tam Niemcy), ostrzelali szkołę. Budynek został zniszczony, zostały tylko zewnętrzne ściany. Nauka została przerwana. Wznowiono ją wiosną 1940 r. w remizie strażackiej. Po wysiedleniu Żydów, szkołę przeniesiono do domu w pobliżu szkoły. Z uwagi na ciasnotę i dużą ilość dzieci chętnych do nauki zaczęto wynajmować pokoje w prywatnych chałupach. W dalszym ciągu nauczano tych samych przedmiotów co przed wojną, a w konspiracji. od klasy IV zaczęto nauczać historii i geografii.

Po zakończeniu II wojny światowej nauka nadal odbywała się w domach prywatnych. Rozszerzono ofertę edukacyjną nauczając języka francuskiego. Z uwagi na złe warunki lokalowe dzieci uczyły się w Grodzisku tylko do VI. klasy. Dalszą naukę kontynuowały w Mrozach lub w Guzewie. W latach 1946-49 rozpoczęto odbudowę szkoły. Wykorzystywano cegłę z odzysku, którą mieszkańcy zwozili furmankami z Kuflewa.. Rok szkolny 1949/1950 rozpoczął się w wyremontowanej szkole. Z powodu powojennego kryzysu nie była ona już tak okazała jak ta sprzed wojny. Była niższa. Nie odbudowano już mieszkań na poddaszu z facjatkami dodającymi uroku dachowi. Zrezygnowano również z wieżyczki. Zamiast stropu wykonano polepę co uniemożliwiało wykorzystanie poddasza. Pierwszym kierownikiem odbudowanej szkoły została pani Halina Adamczakowa. W roku 1950 powrócił z wojny pan Franciszek Adamczak (mąż pani Haliny Adamczakowej) i objął kierownictwo szkoły. Pełnił tę funkcję przez 20 lat tj. do roku 1970. Z dokumentów wynika, iż w latach 50. 60 i 70. do szkoły w Grodzisku uczęszczało około 230 uczniów, którzy uczyli się w 5. niewielkich salach lekcyjnych. Standardem w tamtych czasach były toalety na zewnątrz, ogrzewanie z pieców kaflowych, podłogi z niemalowanych desek. Brak było również szatni. Dzieci rozbierały się na korytarzu. Taka sytuacja trwała do roku 1981. Wtedy to rozpoczęto remont i modernizację szkoły. Założono centralne ogrzewanie, wydzielono miejsca na łazienki i ubikacje wewnątrz budynku, Wygospodarowano niewielkie pomieszczenie na szatnię oraz. zerwano deski z podłóg i wylano posadzki, na które położono linoleum. Kierownikiem szkoły była wówczas pani Irena Gałązka, która objęła tę funkcję w 1970 r. po panu F. Adamczaku. Pani I. Gałązka była kierownikiem szkoły do 1 XII 1983r., kiedy to za działalność w Solidarności została dyscyplinarnie odwołana ze stanowiska. Wtedy to kierowanie szkołą powierzono pani Barbarze Gadomskiej. Funkcję tę pełniła do 1987r. Wówczas powołano na dyrektora panią Wiesławę Kulik.

Szkoła w dalszym ciągu borykała się z problemami lokalowymi. Lekcje odbywały się na dwie zmiany, klasy były przepełnione. Nie było możliwości prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Brak było zaplecza kuchennego, aby ugotować chociażby mleko dla dzieci ,brak sali gimnastycznej. Baza lokalowa była niewystarczająca i w złym stanie technicznym W związku z tym z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu Rozbudowy Szkoły w styczniu 1994r. wystąpiono z wnioskiem do Rady Gminy w Mrozach o wydanie zgody na rozbudowę szkoły w Grodzisku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w 1995 r. ruszyła budowa nowego obiektu.. Prace rozpoczęły się od oczyszczania i niwelacji terenu, przebiegały przy dużej pomocy mieszkańców. Następnie etap po etapie prowadzono budowę, prace szły bardzo sprawnie. Nad przebiegiem budowy czuwała pani dyrektor W. Kulik. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło w lutym 1998r. Wydarzenie to, było niezapomnianym przeżyciem i powodem do radości dla inicjatorów budowy, mieszkańców, dzieci i nauczycieli. Cieszyliśmy się z przestronności, dużej ilości zapleczy i gabinetów, które były szansą na lepszą pracę. Rozwiązał się problem drugiej zmiany. Cały czas mamy nadzieję, że kiedyś zrealizowany zostanie następny, planowany wówczas etap budowy, a mianowicie budowa sali gimnastycznej, która jest dzieciom i środowisku niezbędna.

Baza lokalowa poprawiła się znacznie. W nowej szkole na porterze znajdują się: szatnia i kuchnia (wyremontowana i zaadoptowana część starej szkoły), świetlica, biblioteka, gabinet dyrektora , sekretariat , izba regionalna, przebieralnia oraz mini sala gimnastyczna zaadoptowana z sali lekcyjnej. Na piętrze zaś mieści się 6 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa, 2 zaplecza, pokój nauczycielski. Od roku 2007 dyrektorem szkoły jest pani Małgorzata Ptaszyńska, objęła tę funkcję po odejściu na emeryturę poprzedniego dyrektora. W szkole zatrudnionych jest 11. nauczycieli w tym 8. w pełnym wymiarze godzin i 3. w niepełnym oraz 3. pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i mają zapewnione warunki do ciągłego doskonalenia zawodowego w wyniku czego połowa kadry pedagogicznej posiada status nauczyciela dyplomowanego. Do szkoły uczęszcza około 90. uczniów. Wszystkie dzieci z miejscowości oddalonych od szkoły mają zapewniony dowóz. Prowadzone jest dożywianie dzieci, oferujemy obiady oraz bezpłatne mleko. Szkoła to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszystkich łączy życzliwość i wola współpracy.

Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest osiąganie jak najwyższych wyników w nauczaniu, stwarzanie możliwości do wszechstronnego rozwoju oraz wychowanie i kształtowanie właściwych postaw. Zapewniamy uczniom realizację najistotniejszych potrzeb: bezpieczeństwa, przyjaźni i samorealizacji. Szkoła w Grodzisku rozwija w dzieciach naturalną ciekawość świata, uczy kultury, życzliwości i tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne, artystyczne bądź sportowe.

W pracy bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich. Nasza szkoła zapewnia wysoki poziom przekazywanej wiedzy poprzez realizację ambitnych programów nauczania i pracę indywidualną z dzieckiem. Prowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych. Prowadzone są również przez specjalistów zajęcia z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Posiadamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę szkolną i zapewniamy dostęp do pracowni informatycznej. Aby zmotywować uczniów do ciągłego rozwoju bierzemy aktywny udział w różnych konkursach na etapach: gminnym, powiatowym, a nawet ogólnopolskim. Posiadanie pracowni informatycznej i ogólnodostępny internet dla mieszkańców gminy Mrozy owocują tym, że nasi uczniowie osiągają czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach informatycznych. Od kilku lat przy bibliotece działa grupa teatralna, która odnosi sukcesy na szczeblu lokalnym. Pomimo niewystarczającej bazy sportowej osiągamy sukcesy także w sporcie. Regularnie uczestniczymy w wyjazdach na basen. Sami jesteśmy również organizatorami konkursów szkolnych i gminnych. Aby rozbudzić w dzieciach ciekawość świata zapraszamy na spotkania interesujących ludzi. W szkole panuje serdeczna atmosfera w relacjach między uczniami i nauczycielami. Zwyczajem w naszej szkole jest organizowanie biwaków integracyjnych dla uczniów klas IV-VI. Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem, dobrze układają nam się relacje z rodzicami, społecznością lokalną oraz OSP w Grodzisku. Tradycją stały się apele okolicznościowe na które zapraszamy mieszkańców. Rada Rodziców działająca przy szkole jest bardzo aktywna i chętna do pracy na rzecz szkoły i dzieci. Nauczyciele wspólnie z Radą Rodziców pozyskują sponsorów i środki przeznaczone na potrzeby szkoły i dzieci. Rodziny posiadające trudna sytuację materialną objęte są opieką GOPS-u.

Mając na względzie dobre stosunki ze społecznością planujemy już od tego roku na stałe wpisać w kalendarz imprez szkolnych festyn rodzinny promujący pracę szkoły i integrujący środowisko. W najbliższym czasie zrealizowane będą inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, wykonaniem ogrodzenia i budową boisk.

Informacje przygotowała dyrektor szkoły M. Ptaszyńska w oparciu o:

  • materiały zgromadzone przez W. Kulik i śp. Lucynę Standziak (emerytowane nauczycielki w Grodzisku)
  • kronikę szkoły
  • bieżące dokumenty
  • doświadczenia własne